Οι Βαθμοί της Ιεραρχίας του Φωτός

Οι δέκα βαθμοί της Ιεραρχίας της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας

Ο πρώτος βαθμός αναφέρεται στην Πρώτη Μεγάλη Μύηση στη Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα. Λαμβάνει χώρα στον Αστρικό κόσμο και είναι εκείνος του Μαθητού. Εκείνος που τη λαμβάνει, στην Ανατολική Μυητική Παράδοση ονομάζεται Σοταπαννά, λέξη που αποδίδεται περιφραστικά ως «εκείνος που εισήλθε στο ρεύμα».

Ο δεύτερος βαθμός αφορά στην Δεύτερη Μεγάλη Μύηση στη Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα και λαμβάνει χώρα στα τρία ανώτερα υποεπίπεδα του Νοητικού Κόσμου. Εκείνος που τη λαμβάνει ονομάζεται Σακανταγκαμί, δηλαδή «εκείνος που θα επανέλθει για μια ακόμη φορά».

Ο τρίτος βαθμός αφορά στην Τρίτη Μεγάλη Μύηση. Εκείνος που τη λαμβάνει ονομάζεται Αναγκαμί, δηλαδή «εκείνος που δεν θα επανέλθει ξανά σε αυτό τον κόσμο». Ο Μυημένος δεν πρόκειται να επανενσαρκωθεί.

Ο τέταρτος βαθμός αφορά τη Τέταρτη Μεγάλη Μύηση, ενώ εκείνος που την λαμβάνει ονομάζεται Αρχάτ, τίτλος που σημαίνει Σεβάσμιος.

Ο πέμπτος βαθμός αφορά τη Πέμπτη Μεγάλη Μύηση και ο Μυηθείς ονομάζεται από την Ανατολική Μυητική Παράδοση Ασέκα. Τίτλος που σημαίνει Διδάσκαλος.

Ο έκτος βαθμός αναφέρεται στην Έκτη Μεγάλη Μύηση και ο Μυηθείς ονομάζεται από την Ανατολική Μυητική Παράδοση Τσόχαν.

Ο έβδομος βαθμός προϋποθέτει τη λήψη της Έβδομης Μεγάλης Μυήσεως. Στον έβδομο βαθμό αναλογούν οι Μυήσεις του Μάχατσόχαν, του Μποντισάτβα και του Μανού.

Η Όγδοη Μεγάλη Μύηση είναι εκείνη του Βούδδα.

Την Ένατη Μεγάλη Μύηση την κατέχει το Υψηλό και Θείο εκείνο Ον που φέρει τον τίτλο «Ο Κύριος του Κόσμου»

Η Δέκατη Μεγάλη Μύηση στη Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα. Ο τίτλος της Δέκατης Μεγάλης Μυήσεως λέγεται «Ο Σιωπηλός Φύλαξ» ή περιφραστικά, «Εκείνος περί του οποίου τίποτε δεν επιτρέπεται να λεχθεί».

 

Roger de Pins
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Βιβλίο 5ο

book5